Skip to main content

Nowelizacja SLIM VAT 3 wprowadza zmiany nie tylko w VAT, ale też w PIT. Są one istotne dla inwestorów, małżonków wynajmujących mieszkania, rodziców niepełnosprawnych dzieci i innych osób. Część wchodzi w życie już od 1 lipca 2023 r., niektóre zmiany będziemy stosować do dochodów za cały 2023 r. Poniżej najważniejsze z nich:

 1. Wynajmem mieszkań przez małżonków

Zmiany w PIT, a właściwie w ryczałcie, ucieszą małżonków, którzy wynajmują nieruchomości.

Każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, czyli łącznie będzie im przysługiwał limit 200 tys. zł. Małżonkowie będą więc opodatkowywać przychody z najmu wyższą stawką (12,5 proc.), dopiero gdy ich łączne przychody z najmu przekroczą 200 tys. zł.

Co ważne, muszą oni złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego, a ponadto wyższy limit dotyczy małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2023 r., ale mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia br.

 1. Ulga na dzieci w PIT

Ustawa przewiduje, że rodzice i opiekunowie wychowujących jedno dziecko niepełnosprawne będą mogli skorzystać z ulgi bez względu na wysokość dochodów.

Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli skorzystać z ulgi już za 2023r.

 1. Ulga rehabilitacyjna

Zmiany będą również w uldze rehabilitacyjnej. Będą ją mogli stosować podatnicy, którzy mają na utrzymaniu określone osoby niepełnosprawne, np. małżonka, a jego dochody nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (od 1 marca wynosi ona 1 tys. 588 zł 44 gr brutto, 1 tys. 445 zł netto, dwunastokrotność to w 2023 r. kwota 17 tys. 340 zł netto).

Zmiany również zaczną obowiązywać od 1 lipca, ale będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

 1. 4. Kursy walut

Przy rozliczaniu faktur korygujących zasadą będzie stosowanie kursu historycznego tj. kursu waluty obcej pierwotnie przyjętego do przeliczenia podstawy opodatkowania danej transakcji, (art. 31b ust 1 ustawy o VAT)

Możliwe będzie jednak zastosowanie kursu innego niż historyczny tj.:

kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej albo

ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Możliwość stosowania kursu innego niż historyczny dotyczy faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy o VAT tj. zbiorczych faktur korygujących wystawionych w związku udzieleniem opustu lub obniżki ceny oraz zbiorczych faktury korygujących dotyczących WNT, importu usług lub opodatkowania dostawy towaru przez nabywcę w trybie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, spowodowanych opustem lub obniżką ceny. (art. 31b ust 2 i 3 ustawy o VAT)

Nowe przepisy art. 31b ust 1 i 2 ustawy o VAT, nie będą miały zastosowania jeśli podatnik do przeliczenia kwot określonych w walucie obcej stosuje zasady wynikające z przepisów o podatku dochodowym – art, 31a ust. 2a ustawy o VAT. (art. 31b ust 4 ustawy o VAT)

 

 1. Struktura i prewspółczynnik- zmiany w korektach rocznych

W sytuacji, gdy proporcja (struktura, prewspółczynnik) przekroczy 98% zwiększono próg kwotowy, z 500 zł do 10 000 zł, umożliwiający zastosowanie proporcji w wysokości 100% i odliczenie całej kwoty VAT naliczonego, (art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT)

Dodatkowo, nowelizacją wprowadzono możliwość rezygnacji z konieczności dokonywania korekty rocznej VAT naliczonego, w sytuacji gdy różnica między ostateczną wartością proporcji (struktury, prewspółczynnika) a wstępną wartością proporcji (struktury, prewspółczynnika) nie przekracza dwóch punktów procentowych. Jednak w przypadku gdy, ostateczna proporcja (struktura, prewspółczynnik) jest niższa niż proporcja wstępna korekta roczna może nie być stosowana pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z:

różnicy między ustalonymi proporcjami oraz

korekty rocznej, z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł

nie przekracza 10 000 zł,

(art. 91 ust. la i lb ustawy o VAT)

 

 1. Zwiększenie limitu wartości sprzedaży (z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro) uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika

 

 1. Dostosowano regulacje dotyczące dołączania paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej do faktury oraz zniesiono obowiązku drukowania dokumentów (raportów) przez kasy rejestrujące online/wirtualne,

Jeżeli mają Państwo prawo stosować kasę fiskalną w formie oprogramowania (kasę wirtualną) albo posiadają kasę fiskalną on-line, która umożliwia wystawianie e-paragonów, można po uzgodnieniu ze swoim klientem wystawiać paragony w formie elektronicznej.

Wydanie e-paragonu może nastąpić przez:

 • SMS
 • e-mail
 • za pośrednictwem aplikacji mobilnej z odpowiednią funkcjonalnością.

 

 1. Rozszerzenie korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności na sytuacje, w których kwota podatku VAT zostanie zapłacona z zastosowaniem MPP przez podatnika innego niż wskazany na fakturze np. przez faktora w ramach tzw. factoringu odwrotnego.

 

O wprowadzonych zmianach poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl. W komunikacie MF z 5 czerwca br. czytamy:

„(…)

Ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3:

 • Poprawa płynności finansowej firm

Podwyższamy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Rozszerzamy możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

 • Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Rezygnujemy z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Wprowadzamy przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

 • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Doprecyzowujemy zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Wprowadzamy możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

Likwidujemy obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzamy wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększamy kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Regulujemy kwestie przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

 • Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Wprowadzamy uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Wprowadzamy nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

 • Prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej

Konsolidujemy wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

Ujednolicamy przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Likwidujemy opłaty za wniosek o wydanie WIS.

 • Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Wprowadzamy do systemu finansów publicznych przegląd wydatków.

Rezygnujemy z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty/zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Dodatkowo w pakiecie SLIM VAT 3 znalazły się zmiany w zakresie:

 • JPK_PIT i JPK_CIT

O rok przesuwamy terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu, podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych.

Wprowadzamy korzystne zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie podatnik będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

 • Ulgi rehabilitacyjnej

Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)

Likwidujemy limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. W ten sposób umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zmieniamy zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

 • Podatku PIT
 • Umożliwiamy udostępnienie usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej.
 • Doprecyzowujemy przepisy w zakresie podatku u źródła.
 • Wprowadzamy zmiany realizujące podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmieniamy obowiązujące zasady opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.
 • Podatku od spadków i darowizn

Podwyższamy kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku:

 • 36.120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27.090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5.733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych – z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny). (…)”


Na skutek ww. zmian zrezygnowano z określenia limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Dzięki takiemu rozwiązaniu m.in. „zbiórki” (od wielu osób) na cele charytatywne, np. internetowe, nie będą opodatkowane, jeżeli nie zostanie przekroczony limit od jednej osoby wynoszący 5.733 zł. Bez znaczenia pozostanie zatem łączna wartość takiej zbiórki.