Skip to main content

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 18 maja 2023 r.:

Jak podatkowo potraktować otrzymany zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Czy u przedsiębiorcy opodatkowanego według zasad ogólnych PIT nie skutkuje to żadną korektą podatkowych rozliczeń?

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza na zasadach ogólnych według skali podatkowej, pozostaje bez wpływu na te rozliczenia. Tym samym zwrot tej składki również nie wywiera żadnych skutków podatkowych.

Według liniowej stawki 19-proc. PIT oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do dochodu lub zmniejszenia o tę kwotę kosztów uzyskania przychodu?

– Jeżeli trzeba doliczyć (zmniejszyć koszty), to czy przedsiębiorca może to zrobić na bieżąco, czy tylko poprzez korektę PIT-36L za 2022 r.?

– Jeżeli w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconej składki należy skorygować ubiegłoroczny PIT-36L, to czy trzeba również zapłacić odsetki za zwłokę?

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza według liniowej 19% stawki, do wysokości ustawowego limitu może być zaliczona do kosztów podatkowych lub odliczona od podstawy obliczenia podatku. Zatem zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje:

– obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy PIT korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, w pozostałych przypadkach – wstecznie poprzez korektę zeznania PIT-36L za 2022 r. Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów podatkowych mieści się w tej nadpłacie,

– obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy PIT), jeżeli składki podatnik odliczał od podstawy obliczenia podatku. Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy obliczenia podatku mieści się w tej nadpłacie.

Według ryczałtu ewidencjonowanego oznacza to konieczność doliczenia otrzymanej nadpłaty składki do przychodu?

– Jeżeli trzeba doliczyć, to czy przedsiębiorca może to zrobić na bieżąco, czy tylko poprzez korektę PIT-28 za 2022 r.?

– Jeżeli w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconej składki zdrowotnej należy skorygować ubiegłoroczny PIT-28, to czy trzeba również zapłacić odsetki za zwłokę?

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do wysokości 50% tej składki może być odliczona od przychodu. Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku). Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od przychodów mieści się w tej nadpłacie.